Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩ 2-4-2019


Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κω

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κω την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 15:30-20:30
Εισηγητής θα είναι ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος (Ειδικός Εισηγητής Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων)
Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος) ή στο oee12pt@oe-e,.gr, ή στο φαξ 2241060197

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν:
1. Συμπλήρωση εντύπου Ε1 με παραδείγματα και εφαρμογές.
2. Συμπλήρωση εντύπου Ε2 με παραδείγματα και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομέ-νων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
3. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ε3 για επιχειρήσεις με απλογραφικά και διπλο-γραφικά βιβλία σύμφωνα και με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Αναφορά σε όλους τους Νόμους που στο έτος 2018 επέφεραν αλλαγές στη φορολο-γία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
• Αναφορά στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
• Αναφορά στους αγρότες μέλη συνεταιρισμών του Ν 4384/2018
• Ανάλυση των πωλήσεων ανά κωδικό δραστηριότητας
• Περιγραφή των ελεγχόμενων αλλοδαπών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρ-μογές
• Προσθήκη των νέων αφορολόγητων αποθεματικών
• Νέοι κωδικοί για τα πάγια της επιχείρησης
• Προσθήκη νέων πινάκων για Ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων καθώς και πλη-ροφορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρημα-τοδότησης της τρομοκρατίας
• Πως θα αναλυθούν οι μισθολογικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα υποχρεωτικά εφέτος.
• Με τι συγκρίνονται οι συντελεστές μικτού κέρδους που δηλώνονται στο έντυπο.
• Γιατί δεν πρέπει να μεταβάλλονται οι συντελεστές από έτος σε έτος.
4. Συμπλήρωση του νέου εντύπου Ν με αναφορά σε όλες τις αλλαγές που έχουν ε-πέλθει στη φορολογική νομοθεσία για όλες τις κατηγορίες των Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων:
• Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
• Νομικά Πρόσωπα με βιβλία απλογραφικά - διπλογραφικά κερδοσκοπικού χαρακτή-ρα
• Νομικά Πρόσωπα με μικτές δραστηριότητες όπως Ναυτιλιακές εταιρείες κλπ.
σύμφωνα με την απόφαση Α 1037/2019 καθώς και την εγκύκλιο Ε 2023/2019 για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ-πων και νομικών οντοτήτων με παραδείγματα και εφαρμογές σε:
Α. Εμπορικές επιχειρήσεις
Β. Βιομηχανικές επιχειρήσεις
Γ. Παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις
Δ. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Για τη Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τμήμα Δωδεκανήσου
Ο πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

Επισυναπτόμενα Αρχεία