Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

Φορολογικό Σεμινάριο στη Ρόδο 14-10-2019


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Ρόδο σεμινάριο με θέμα:

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019. Συγχώνευση, διάσπαση και μετατροπή. Σχέση με φορολογικές διατά-ξεις (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993, Ν. 4172/2013) Λοιπά τρέχοντα και επίκαιρα φορολογικά θέματα.

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 16:00-21:00

Εισηγητής θα είναι ο κ. Ελευθέριος Ερκέκογλου (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμ-βουλος Επιχειρήσεων Partner, tgs Hellas)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υπο-χρεώσεις μέχρι και το έτος 2019 και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμέ-νη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) για το έτος 2019.
Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυ-τή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του 12ου Περιφερειακού τμήματος, κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 14-10-2019 αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακο-πής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 14-10, η αίτη-σή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανή-σου (Γ.Σεφέρη 80-Εμπορικό Κέντρο Μήδια-Ρόδος)
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660
Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr) και του Περιφερειακού τμήματος Δωδεκανή-σου www.ptdoee.gr .
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

Κατεβάστε την αίτηση


Επισυναπτόμενα Αρχεία