Τηλεφωνήστε μας: 2241 066 660 | E-mail: oee12pt@oe-e.gr

OEE_logo

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για διαγωνισμό καθαριότητας


Σύμφωνα με την αριθμ. 12/2018 απόφαση της Τοπικής Διοίκησης προσκαλούμε άπαντες τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους με σκοπό την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του έργου του καθαρισμού των γραφείων του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στη Ρόδο (επιφανείας 170 τ.μ)

Προϋπολογισμός έργου : 2000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Διάρκεια έργου: Η διάρκεια του έργου καθαριότητας θα είναι για ένα έτος.

Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών απασχόλησης είναι: 1 φορά την εβδομάδα (ελάχιστο 3 ώρες)

Πιο συγκεκριμένα από τον ανάδοχο απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες:
1.
-Καθάρισμα γραφείων, λοιπών επίπλων, πορτών.
-Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων
- Καθάρισμα μοκέτας και στοριών
-Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών (κάδρων κλπ)
- Πλύσιμο ελεύθερων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών κλπ
- Καθάρισμα όλων των τύπων των τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών συσκευών
- Αφαίρεση όλων των αποτυπωμάτων χεριών από πόρτες, τοίχους, επιφάνειες
- Άδειασμα και πλύσιμο καλαθιών αχρήστων
2. Τουαλέτες και συγκεκριμένα:
-Πλύσιμο λεκανών εσωτερικά /εξωτερικά και τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού
- Πλύσιμο νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων νερών από σωληνώσεις χρωμίου
-Καθάρισμα καλαθιών, τοποθέτηση πλαστικών σάκων
- Τοποθέτηση χαρτιών υγείας και χειρός στις συσκευές
-Καθάρισμα τζαμιών -Πλύσιμο πλακιδίων τοίχων τουαλετών
• Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00
• Οι προσφέροντες οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 επί ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφορά τους τα ακόλουθα:

α) Τον αριθμό των εργαζομένων.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
• Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
Ο Ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις καθώς και με κάθε άλλη κράτηση, φόρο τέλη ,τα οποία ενδεχομένως ισχύουν κατά την ήμερα πληρωμής.
Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των υλικών και μέσων καθαρισμού.
• Οι προσφορές να κατατεθούν ή θα αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία σε ξεχωριστούς φακέλους με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ», στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στη Ρόδο Γ.Σεφέρη 80-Ρόδος

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.